วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552

พ่นหมอกควันยุงลาย

3 มิถุนายน 2552 เวลา 10.30 น.คณะกรรมการชุมชนเย็นอากาศ2 ได้ประสานกับทีมงาน สก.,สข.และฝ่ายสิ่งแวดล้อมเขตยานนาวา มาพ่นหมอกควันเพื่อไล่ยุงลายและแจกสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย ซึ่งตอนนี้เป็นช่วงฤดูฝนใน มีนำท่วมขังอยู่มาก เกรงว่าจะเป็นแหล่งเพาะยุงลาย เป็นพาหนะของโรคไข้เลือดออก